Help mee bij LOB

Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) van uw kind(eren)

Onze kijk op LOB

Het motto van het Veluws College Twello is op maat, samenhang en vaardig. Met deze termen in gedachte hebben we een programma rondom loopbaanontwikkeling en –begeleiding (LOB) samengesteld dat in dienst staat van de loopbaan van de leerling. Aansluitend bij de kennis en ervaringen die zij meenemen, bieden we onze leerlingen kansen om loopbaanvaardig te worden, om verbinding te zoeken met de arbeidsmarkt en op maat te werken aan de loopbaancompetenties die passen bij hun belevingswereld. 

Alles op de wereld is LOB. Alles wat je ziet, doet, hoort en ervaart vormt je. En daarmee je wereldbeeld, je verwachtingen, je kwaliteiten, interesses, normen en waarden. Het vormt je loopbaan. Veluws College Twello is een passant in de loopbaan van de leerling. Een van de vele stapjes in een leven lang leren, ontwikkelen en groeien. Aan het Veluws College Twello de schone taak om leerlingen met een brede blik de wereld in te sturen. Met voldoende zelfkennis, reflectief vermogen, ervaringen buiten school en keuzemogelijkheden, proberen wij leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun volgende stap in hun loopbaan. Dat doen we door ons motto in te zetten als kapstok voor ons LOB programma.

- Op maat
Geen leerling is hetzelfde. Geen loopbaan verloopt hetzelfde. Twee leerlingen die na onze school besluiten dezelfde vervolgopleiding te gaan doen, kunnen op zeer diverse wijze tot dit besluit zijn gekomen. Waar mogelijk bieden wij de leerlingen maatwerk in het LOB-programma. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de vrijwillige opdrachten, de keuzes tijdens de projecten, tijdens oriëntatiemomenten en in de verslaglegging van het LOB-proces. Geen gestandaardiseerde werkstukken, maar een uitwerking die past bij de leerling en zijn of haar keuze, zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat tussen VO en vervolgonderwijs. 

- Samenhang
LOB is geen vak op zich. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding loopt als een rode draad door het onderwijs, soms bewust, soms onbewust. Het verbind de leerling met de wereld buiten school, buiten de plaats en zelfs buiten ons land. Door projecten, top-uren, mentorlessen, wereldburgerschap en allerlei buitenschoolse activiteiten, doen onze leerlingen ervaringen op voor het leven. Ze leren hun eigen ambities en wensen kennen, maar ook hun grenzen en beperkingen. Ze zien in hoe een vakles ze later van pas kan komen in hun loopbaan en waarom het zinvol is soms onbaatzuchtig een ander te helpen.

- Vaardig
Onze leerlingen ontwikkelen hun vaardigheden gedurende hun schooltijd. Het gaat hier bijvoorbeeld om samenwerken, onderzoeken, problemen oplossen, reflecteren, presenteren, creatief denken, sociale vaardigheden, studievaardigheden, loopbaanvaardigheden en keuzevaardigheden. Leerlingen krijgen daarmee inzicht in hun kwaliteiten, wensen en interesses. Ze weten wat er te koop is in de wereld van werk, hoe deze wereld in elkaar steekt en hoe de arbeidsmarkt kan veranderen gedurende hun loopbaan. Ze leren omgaan met een netwerk door samen te werken, zelf op zoek te gaan naar een stage, of door contacten te leggen met studenten van vervolgopleidingen. Doordat we onze leerlingen stimuleren na te denken over hun keuzes, groot en klein, leren we ze loopbaanvaardig te worden. Om leren gaan met veranderingen, tegenslagen of unieke kansen horen daarbij.

LOB in ontwikkeling
Wat we als school willen bereiken is dat leerlingen geïnspireerd raken over hun eigen mogelijkheden. Het belangrijkste hierin is dat leerlingen worden uitgedaagd om te onderzoeken, te ervaren en te ontdekken. Met elkaar zorgen we ervoor dat we onze leerlingen faciliteren en helpen leren, zodat ze zelf in staat zijn om nu en in de toekomst, passende stappen te zetten in hun loopbaan.